Fakta om standarder

För mer information om en specifik standard, klicka på respektive länk nedan. Informera oss gärna om någon länk är bruten!

Ledningssystem för kvalitet
Ett ledningssystem för kvalitet skapar förutsättningar för att uppfylla kundens krav och är ett verktyg för ständig förbättring, genom ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor i företaget. Systemet bygger på den internationella standarden ISO 9001 – den internationellt mest spridda ledningssystemstandarden.

Ledningssystem för miljö
För att underlätta för företag som vill minska sin miljöpåverkan finns det speciella verktyg att arbeta med. Genom ledningssystem för miljö, SS-EN ISO 14001, kan företag – utifrån sina egna förutsättningar – sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Livsmedelssektorn blir allt mer globaliserad. Stora livsmedelskedjor känner ett stort behov av att kunna kvalitetssäkra de produkter som de erbjuder. Samtidigt har konsumenternas medvetenhet ökat kring säkerhet, kvalitet och miljö – inte minst när det gäller livsmedel.

Ledningssystem för arbetsmiljö
Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av att ha en bra arbetsmiljö, men också att kunna visa ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt och förebyggande sätt. Syftet med ledningssystem för arbetsmiljö är att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Ledningssystem för informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om en organisations förmåga att hantera information – såväl teknisk som administrativ – när det gäller tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och sekretess. Informationssäkerhet är också en viktig del av skyddet för den personliga integriteten.

Certifiering av produkter och processer
Certifiering av produkter bygger på kravdokument i form av produktstandarder eller andra allmänt accepterade dokument – nationella eller internationella – och innebär att certifieringsorganet intygar att en produkt eller process uppfyller specificerade krav.

Ledningssystem för energi/PFE
Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) – en del i arbetet med att skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem – ska bidra till att öka energieffektiviteten i svenska energiintensiva industriföretag. Programmet skapar även möjlighet för företag att få skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser.

EJ ACKREDITERADE LEDNINGSSYSTEM
Nedan certifieringar och övriga godkännanden är INTE under ackreditering. Det innebär att certifieringsorganet eller övriga utfärdare inte har blivit godkänt av ett erkänt ackrediteringsorganisation, som t ex SWEDAC eller motsvarande, för utförande av certifieringen.

Kvalitet

Miljö

Livsmedel

Hälsa och säkerhet

Produkter

EU-direktiv

Övrigt

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.