Vad är ett certifieringsorgan?

När en organisation har infört ett ledningssystem t.ex. ISO 9001 kan man välja att låta en oberoende tredje part verifiera att organisationen uppfyller alla krav i standarden. Denna oberoende tredje part kallas för certifieringsorgan. I Sverige finns idag ett antal certifieringsorgan som har rätt att genomföra tredjepartsrevisioner (ackrediterade) och utfärda certifikat.

Vad innebär ackreditering?
Ett ackrediterat certifieringsorgan är en organisation som godkänts av ett erkänt ackrediteringsorgan (t.ex. SWEDAC) för sin behörighet att granska och utfärda certifieringar som bekräftar att en organisation uppfyller kraven i en standard (t.ex. ISO 9001 eller ISO 14001). En ackreditering innebär att certifieringsorganet har utvärderats mot erkända standarder för att visa sin kompetens, opartiskhet och förmåga.

Vad innebär det att ha ett ledningssystem?
Definitionen av vad ledningssystem är kan variera, men de har alla det gemensamt att det handlar om ett verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Det rör sig om ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar, det vill säga att sätta upp mål, genomföra uppgifter med hög kvalitet, kunna följa upp resultat och lära sig av dem, och förbättra olika processer.

Ledningssystemen är av flera slag. Idag finns det standarder inom områden som till exempel kvalitet, säkerhet, energi, yttre miljö, information, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Organisationer kan också välja att certifiera sig enligt flera av dessa standarder. Skillnaderna mellan hur olika ledningssystem är uppbyggda är inte så stora, och det finns många fördelar med att samordna flera ledningssystem till ett integrerat verksamhetssystem. En integrering gör det enklare att styra och följa upp verksamheten effektivt. Dessutom minskar risken för dubbelarbete och mål som kolliderar med varandra.

Fördelarna med ledningssystem
Ett ledningssystem bygger till stor del på att en organisation målstyr sin verksamhet och därigenom skapar ordning och reda. Ett ledningssystem är ett effektivt verktyg som skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt och ger organisationen en bättre överblick och kontroll över verksamheten när uppgifter och ansvar fördelas i organisationen.

Genom dokumenterade rutiner som styr och samordnar företaget minskar företagets sårbarhet till exempel när nyckelpersoner slutar. En tydlig fördelning säkerställer att viktiga uppgifter inte glöms bort eller ”faller mellan stolarna”, och företaget har kontroll över att de uppfyller lagkraven.

Nyttiga länkar

Välkommen till Certifiering.nu!


För att filtrera företag baserat på certifieringar, certifieringsorgan, SNI-koder osv, klicka på länken Certifierade företag ovan.